Seminarier skånsk politikerhelg

Nedan följer de seminarier som kommer att genomföras under skånsk politikerhelg den 31 augusti. Programmet fylls på efterhand.

Dagen inleds av ordförande Niklas Karlsson med tal av vår EU-parlamentariker Heléne Fritzon och poesi av Jenny Wrangborg. Under dagen kommer tre seminarietillfällen att äga rum och det kommer att genomföras ett 15-tal seminarier. Här presenteras alla seminarier och programmet fylls på efterhand.

Solidaritet, på det globala planet
Målet är att ge makt åt människor att förändra sitt samhälle och därmed sina egna liv. Anna Sundström, generalsekreterare för Olof Palmes Internationella Center, kommer att tala om solidariteten på det globala planet. Hur läget ser ut och vad svensk arbetarrörelse gör för stärka motkrafterna i en allt mer auktoritär världsordning. Olof Palmes Internationella Center, OPC, bildades 1992 av KF, LO och Socialdemokraterna för att hedra Olof Palmes minne.  

En reformerad sjukförsäkring för ökad jämlikhet
Regeringen har tagit steg i rätt riktning för att stärka skyddet i sjukförsäkringen men fortfarande finns mycket kvar att göra. Sjukförsäkringen måste reformeras ytterligare så att människor känner trygghet även när de blir sjuka och känner att de kan lita på välfärdssystemet. Det måste går att leva på sjukersättningen och färre måste bli nekade sjukpenning. Utredaren Mats Wingborg har granskat sjukförsäkringen och kommer att redogöra för de förändringar som skett och komma med förslag på hur den kan reformeras.

Ett Europa som håller samman och sätter människan främst
Högerextrema krafter vinner mark i land efter land. Löntagares rättigheter attackeras, kvinnors rätt till sin egen kropp ifrågasätts och vår tids ödesfråga, klimathotet, förnekas. Europaparlamentarikern Heléne Fritzon talar om hur skapar vi ett Europa som sätter vanligt folks intressen före storföretagens, som står upp för jämställdheten och går före i kampen mot klimathotet.

En pension som går att leva på
En allt längre livslängd har urholkat pensionssystemet och pensionerna har blivit lägre och lägre. Från att ha varit ungefär 70 procent av inkomsten har pensionen för LO-medlemmar sjunkit till runt 60 procent. Många, ofta kvinnor, får ut pension som ligger under fattigdomsgränsen. Vad krävs för att se till att det ska gå att leva på pensionen? För att också arbetare ska kunna se framemot livet som pensionär? Om detta talar Rikard Larsson, vice ordförande i socialförsäkringsutskottet.

Reformer för en skola som hjälper inte stjälper
I grundskolan underkänns så många som 15% av varje årskull. I Sverige är grundskolan obligatorisk. Då borde också alla elever få fullfölja den. Så ser det alltså inte ut. Vi vet också att arbetslösheten för de som saknar gymnasieutbildning är tre gånger så hög. Det ökar ojämlikheten. Det behövs satsningar för att alla elever ska kunna gå vidare till gymnasiet. Utredare Mats Wingborg och kommunstyrelsens ordförande i Malmö Katrin Stjernfeldt Jammeh talar om utmaningarna och vad som behöver göras.

Beskatta de förmögna högre för minskade klyftor
De senaste decennierna har inkomstojämlikheten ökat i Sverige. Ökade kapitalinkomster som framförallt gynnar de rika är den viktigaste förklaringen. Även ojämlikhet i förmögenheter ökar. Om denna utveckling fortsätter och klyftorna ökar än mer är risken ett allt mer splittrat samhälle. Martin Nordin, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet ger en beskrivning av läget och ger förslag på möjliga reformer. 

En arbetsmarknad i förändring. Jobben är en av våra viktigaste frågor. Sysselsättningen förväntas öka de kommande åren samtidigt som vi ser utmaningar på arbetsmarknaden med matchningen där arbetssökande saknar den kompetens som arbetsgivaren efterfrågar. Samtidigt ska Arbetsförmedlingen reformeras i grunden och förändringar i arbetsrätten ska göras.  Ylva Johansson kommer att prata om hur regeringen kommer hantera alla dessa förändringar och utmaningar för att skapa fler jobb och få fler i arbete.  

Kulturens kraft
Ett samtal om socialdemokratins idé om kulturens betydelse för att motverka klassamhället. Kulturen är en viktig del av demokratin. Genom ökat engagemang, insikt och möjligheten för människor att mötas bidrar kulturen till ökad sammanhållning och förståelse människor emellan. Lawen Redar, tredje vice ordförande i kulturutskottet, talar om hur vi formulerar en kulturpolitik som ökar jämlikheten? Och hur socialdemokratin som folkrörelse kan bidra till ökat engagemang genom kulturen? 

Stärk kommunernas möjligheter att möta samhällsutvecklingen
Sveriges kommuner står inför stora utmaningar. Det gäller både befolkningsutvecklingen och den snabba urbaniseringstakten. Det är viktigt att kommunerna har kapaciteten att klara sina ansvarsområden för att säkerställa en god och likvärdig välfärd i hela landet. Riksdagsledamot Niklas Karlssonleder kommunutredningen som ska utarbeta en strategi för att hantera dessa utmaningar. Niklas Karlsson och tidigare statssekreterare Sören Häggroth kommer att gå igenom utmaningarna och titta på möjliga strategier för att stärka kommunerna

Sörj inte, organisera er
Klyftorna mellan rik och fattig ökar på grund av uteblivna jämlikhetsreformer och en kapitalism som inte förmår fördela enorma rikedomar mer rättvist. Dessutom fortsätter vi leva över jordens tillgångar och främlingsfientligheten växer. Lägg därtill en krympande socialdemokrati och försvagad arbetarrörelse. För att få till stånd förändring krävs engagemang, både ett personligt och ett gemensamt som gör att vi kan vrida utvecklingen mot ett mer jämlikt och hållbart samhälle. Folkhögskollärare och organisatör Malin Hallingström Skoglund talar om detta och mycket mer. 

Bekämpa högerpopulismen med jämlikhet.

Högerpopulismen vinner nya segrar världen över, så också i Sverige. I Skåne ser vi hur klyftan mellan stad och land ökar. Henrik Fritzon talar om hur jämlikhets- och regional utvecklingspolitik kan stoppa högerpopulismen.

Hela Skåne – kommunikationer som gör det möjligt 
I Skåne ska du på ett enkelt, modernt och miljövänligt sätt kunna resa kollektivt både i städerna och på landsbygden. För att hela regionen ska kunna ta del av en hållbar utveckling och möjligheterna i en växande arbetsmarknadsregion så krävs det satsningar som överbrygger klyftan mellan stad och land. Elin Gustafsson, riksdagsledamot i trafikutskottet, och Andreas Schönström, regionråd och andre vice ordförande i kollektivtrafiknämnden, i ett samtal om hur vi gör det möjligt.

Ungas trygghet och framtid på arbetsmarknaden
Otrygga anställningar ökar. Särskilt för ungdomar märks de försämrade villkoren på arbetsmarknaden. Det är vikariat, tim­anställningar, provanställningar. Ungdomarna väntar på det riktiga jobbet, men det kommer inte. En stor del av de med osäkra anställningar har så kallade sms-anställningar. Det blir en jakt på timmar och det blir dålig arbetsmiljö, sämre löneutveckling och pension. Det är ingen bra grund att bygga sin framtid på, livet blir osäkert. Markus Blomberg, arbetsmarknadsansvarig på LO-distriktet i Skåne pratar om läget på arbetsmarknaden och vad som behöver göras för att skapa trygghet för unga människor. 

Ett klassamhälle i förändring. 

Otrygga anställningar blir allt vanligare, stressen i arbetslivet ökar och människors inflytande över det utförda arbetet minskar. Samtidigt ökar rasismen trots att de stora vinsterna plockas ut av en maktelit som dragit iväg ordentligt i jämförelse med en arbetare inom industrin eller vården. Vi vet också att människors möjligheter i livet varierar beroende på var man bor i Sverige. Det handlar om tillgång till utbildning, arbetsmarknad, offentlig service mm. Jenny Wrangborg poet och krönikör, Markus Pettersson facklig-politisk sekreterare Socialdemokraterna och Sören Häggroth filosofie doktor i statsvetenskap kommer att samtala om hur det svenska klassamhället ser ut idag? Vad det gör med människors sätt att uppfatta sig själva och andra? Och vad krävs för att sätta klass på agendan och stärka solidariteten?

Klimatet är vår tids stora utmaning  – hur ökar vi takten på omställningen och får människor att engagera sig?   

Seminariet är tänkt som uppstarten på den arbetsgrupp som distriktskongressen beslutade om att tillsätta, för att skapa engagemang kring  arbetet med målen i Agenda 2030 på lokal och regional nivå och skapa ett större engagemang, inte minst i miljöfrågan. Seminariet leds av Anita Ullman Kradijan, ordförande för nätverket VetoNU som försöker förhindra miljöskadlig gruvdrift på Österlen och Rolf Vom Dorp som är klimataktivist och under många år varit engagerad i Obamas kampanjer. 

facebook Twitter Email