UTTALANDE ANGÅENDE SJUKVÅRDEN

Uttalanden på den Skånska distriktskongressen 2018 Malmö söndagen den 8 april

Skånsk sjukvård behöver mer resurser och personal – inte privatiseringar
Den skånska sjukvården har gått åt rätt håll under den tid som Socialdemokraterna, tillsammans med Miljöpartiet, styrt Region Skåne. För fem år sedan rankade SKL den skånska sjukvården som sämst i landet. Idag har den skånska sjukvården en kvalitet som ligger klart över riksgenomsnittet. Även tillgängligheten ligger generellt över riket. Detta är resultat av de stora satsningar som uppgår till över sex miljarder som genomförts under Socialdemokraternas ledning under de senaste fyra åren.
Satsningarna kommer att fortsätta om Socialdemokraterna får förnyat förtroende i höstens val. Den socialdemokratiska kongressen har särskilt pekat ut förbättrade arbetsvillkor för sjukvårdspersonalen, fortsatta satsningar på den nära vården och kvinno-, akut- och cancervården samt psykiatrin. Mer resurser ska också tillföras för att öka tillgängligheten.
Befolkningen växer och medelåldern ökar. Samtidigt gör den medicinska utvecklingen det möjligt att behandla allt fler sjukdomar och tillstånd. Idag har Skåne lägst skatt i landet. På sikt behöver den skånska skattesatsen närma sig rikssnittet. För att finansiera det ökade behovet av sjukvård måste även staten ta ett ansvar. Inte minst krävs ökade anslag för att klara utbildningen av specialister i sjukvården. En väg är att skriva upp statsbidragen till landsting och kommuner varje år med pris- och befolkningsutvecklingen.
Kongressen uttalar sig även bestämt emot alliansens förslag att privatisera två skånska sjukhus, dessutom utan att specificera vilka. Skånsk sjukvård behöver bättre sammanhållning och samarbete mellan olika sjukhus, inte uppsplittring genom privatisering. Kongressen uppmanar allianspartierna att berätta för de skånska väljarna vilka sjukhus som finns på deras försäljningslista.

facebook Twitter Email